Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în România

Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în România

În temeiul prevederilor Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor – REACH – art. 55 – Scopul autorizării şi analiza alternativelor de substituţie, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin adresa nr. 2/545/MP/28.06.2011, a solicitat realizarea inventarului naţional al operatorilor economici care au desfăşurat în anul 2010 activitate de import / producţie substanţe de interes majoritar (SVHC). În vederea întocmirii bazei de date cu operatorii economici care importă substanţe de interes majoritar, ca atare, în amestecuri sau în articole, au fost solicitate informaţii de la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Maramureş, respectiv Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj – Biroul Vamal Sighet. Prin răspunsul furnizat de cele două birouri vamale, se comunică faptul că nu s-au derulat operaţiuni vamale de import substanţe chimice sub incidenţa Regulamentului CE 1907/2006 în decursul anului 2010.

De asemenea, s-au solicitat informaţii de la Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Maramureş cu privire la identificarea pe teritoriul judeţului Maramureş, în activitatea de control derulată pe parcursul anilor 2010-2011, de operatori economici producători de substanţă/amestecuri cu conţinut de substanţe de interes majoritar. Din datele furnizate, SC LD SUPERMAX SRL Baia Mare, a fost identificat ca producător de substanţe cu caracter ignifug.

 

Tetraclorura de carbon

Urmare a solicitării ANPM de a transmite informaţii aferente anului 2010 despre tetraclorura de carbon cu referire la producţia, generarea ca produs secundar, utilizarea ca materie primă sau ca agent de proces în procesele chimice, utilizarea ca solvent sau ca agent de curăţare şi emisiile rezultate din procese sau situri contaminate, au fost analizate toate autorizaţiile /autorizaţiile integrate  de mediu emise pentru operatori economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Maramureş, pe domenii de activităţi unde ar fi existat posibilitatea utilizării acestei substanţe. A fost analizat şi inventarul anual privind COV-urile, bază de date în care nu s-au identificat agenţi economici utilizatori de tetraclorură de carbon. De asemenea, au fost solicitate informaţii de la SC Vital SA Baia Mare, operatorul regional de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Maramureş.

Pe baza informaţiilor deţinute şi a răspunsului furnizat de SC Vital SA Baia Mare, rezultă că în judeţ nu au fost înregistrate utilizări ale tetraclorurii de carbon pe parcursul anului 2010.

 

Utilizarea substanţe alternative pentru perfluorooctanat sulfonaţi

În vederea realizării inventarului naţional  al operatorilor economici care utilizeazăsubstanţe alternative pentru perfluorooctanat sulfonaţi (PFOS), urmare solicitării Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, s-a constatat că în activitatea desfăşurată de către agenţii economici în domenii de interes în care au fost înlocuiţi PFOS, respectiv : impregnarea lemnului / textilelor / produselor din piele, acoperiri metalice (cromări, decapări acide, nu s-au utilizat perfluorooctanat sulfonaţi ca agent tensioactiv.

Menţionăm de asemenea, că autoritatea teritorială pentru protecţia mediului a solicitat informaţii şi de la Garda Naţională de Mediu  – Comisariatul Judeţean Maramureş. Această autoritate, prin adresa 1882/21.11.2011, a comunicat faptul că în controalele efectuate nu s-au identificat  operatori economici care să utilizeze substanţe alternative pentru perfluorooctanat sulfonaţi.

 

 

 

 


Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

 

Analizând informaţiile existente în autorizaţiile de mediu emise în intervalul 2007-2011 de către APM Maramureş, s-a alcătuit o bază de date cu operatorii economici  importatori / producători / utilizatori de substanţe chimice clasificateca atare, în amestecuri, în articole.

Au fost solicitate, de asemenea, informaţii de la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Maramureş, respectiv Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj – Biroul Vamal Sighet.

Ulterior, urmare completării de către operatorii economici inventariaţi a tipurilor de chestionare specifice postate pe pagina de internet a APM Maramureş, s-au colectat şi validat informaţiile aferente anului 2011.

Baza de date astfel prelucrată a fost transmisă la ANPM în  vederea realizării inventarului naţional privind substantele clasificate ca atare, in amestecuri sau in articole, în vederea stabilirii unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

 

Link la pagina web a ANPM – Regulamentul 1272/2008 – legislatie specifica

 

 

 

 


Inventar Regulament CLP